Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden bestaan uit twee delen:

  • Algemene voorwaarden Financieel Comfort
  • Privacy Statement Financieel Comfort

Artikel 1 Algemeen

Overal waar in deze voorwaarden hij vermeldt staat, dient in geval van toepassing ook zij gelezen te worden en omgekeerd. Indien een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard, heeft dat geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen. Van deze voorwaarden kan slechts door schriftelijke overeenkomst worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2 Dienstverlening

Met de websites www.financieelcomfort.nl en www.financieelcomfort.com beoogt Financieel Comfort een internet portaal functie te vervullen voor de consument. Op de website wordt informatie aangeboden in de vorm financiële producten, alsmede meer algemene informatie met betrekking tot wonen, woonomgeving,  verhuizen en dergelijke. Financieel Comfort biedt haar diensten aan zowel particuliere als professionele partijen aan. Door gebruik te maken van elektronische communicatiemiddelen komt een geldige overeenkomst tot stand. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af aan de rechtsgeldigheid van het aanbod en/of de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Financieel Comfort gelden hierbij als vermoeden van bewijs. Financieel Comfort is niet aansprakelijk voor misverstanden, verminkingen, vertragingen en/of het niet behoorlijk overkomen van mededelingen als gevolg van elektronische communicatiemiddelen, behoudens voor zover er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld. Aanbiedingen van Financieel Comfort zijn vrijblijvend, tenzij Financieel Comfort daarbij uitdrukkelijk een termijn heeft opgenomen waarbinnen een aanbod gestand gedaan wordt en geaccepteerd kan worden. Financieel Comfort heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder vooruitbetaling door de klant.

Artikel 3 Technische beperkingen

Eenieder die gebruik maakt van de website van Financieel Comfort is bekend met en accepteert het feit dat door een technische storing of een andere omstandigheid het systeem en/of de website (tijdelijk) uit kan vallen en/of niet meer bereikbaar is. Hoewel Financieel Comfort, voor zover redelijkerwijs mogelijk, alle maatregelen zal treffen om de website correct te laten functioneren, is zij niet aansprakelijk, in welke vorm dan ook, voor wat betreft de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, kwaliteit, prestatie, overdracht, volledigheid of inhoud van de geboden informatie. De bezoeker en/of klant vrijwaart bij voorbaat Financieel Comfort voor schade in elke vorm, direct of indirect, die ontstaat of kan ontstaan door systeemuitval.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

Financieel Comfort is niet betrokken bij de eigenlijke contacten tussen kopers en verkopers en tussen kopers en verkopers gesloten overeenkomst. Met als gevolg dat Financieel Comfort geen controle heeft over de kwaliteit, veiligheid of het legale karakter, de correctheid van de aanbieding, de handelingsbekwaamheid en beschikkingsbevoegdheid van de verkoper om te verkopen en de handelingsbekwaamheid en beschikkingsbevoegdheid van de koper om tot koop over te gaan. Financieel Comfort kan niet garanderen dat de koper of verkoper daadwerkelijk de transactie zal volbrengen. Financieel Comfort is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het al dan niet tot stand komen van een eventuele (koop-) overeenkomst en voor de wijze van uitvoering daarvan. Bezoeker en/of klant vrijwaart Financieel Comfort in het geval van meningsverschillen met één of meerdere bezoekers en/of klanten, voor schadeclaims, vorderingen en schade (daadwerkelijk en mogelijk) van iedere aard, toerekenbaar of niet toerekenbaar, te verwachten en niet te verwachten, bekend en niet bekend, voortkomend uit of in relatie tot het geschil. De door klanten van Financieel Comfort aangeboden informatie wordt niet door Financieel Comfort gecontroleerd. Aanbieder, verkoper, en koper zijn zelf verantwoordelijk voor de verstrekte informatie en hun daden via de internetsite. Financieel Comfort is een passief medium en geeft slechts on-line weer wat door de klant ingevoerd is. De aansprakelijkheid van Financieel Comfort ten opzichte van bezoeker, klant of derden in iedere omstandigheid is beperkt tot het door klant aan Financieel Comfort, conform deze algemene voorwaarden, verschuldigde bedrag. Financieel Comfort is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van een opdracht, behoudens indien men bewijst dat er sprake is van opzet. Financieel Comfort is nooit aansprakelijk voor bedrijfsschade en/of gevolgschade.

Artikel 5 Advertentie

Indien de klant een advertentie plaatst op de website van Financieel Comfort, geeft de klant impliciet aan gerechtigd te zijn om het aangeprezen product te mogen verkopen. Wanneer een bezoeker en/of klant reageert op een advertentie, geeft deze impliciet aan om gerechtigd te zijn als koper op te treden. De klant garandeert dat de informatie op de website van Financieel Comfort:
a. niet onjuist, onnauwkeurig, onvolledig of misleidend zal zijn;
b. met betrekking tot derden geen inbreuk zal maken op rechten van deze derden
c. geen virussen of andere (computer) programmatuur zal bevatten.
De klant vrijwaart Financieel Comfort voor aanspraken van derden als gevolg van het niet voldoen aan deze garantie.

Artikel 6 Strafbare gedragingen

De bezoeker en/of klant garandeert geen gebruik te (zullen) maken van software of middelen in welke vorm dan ook, die het systeem van Financieel Comfort, op welke wijze ook, kunnen hinderen, belemmeren of schaden. Het is bezoeker en/of klant niet toegestaan om de systemen van Financieel Comfort te gebruiken voor strafbare gedragingen. Zoals, maar niet beperkt tot, het schenden van auteursrechten of het verspreiden van aanstootgevend materiaal, bij wet verboden uitlatingen of het zonder toestemming binnendringen van computersystemen. Geconstateerde feiten zullen worden gemeld bij de juiste autoriteiten en eventuele schade zal verhaald worden op de bezoeker en/of klant. Financieel Comfort zal de klant de toegang tot het systeem blokkeren of intrekken indien gebleken is dat deze, op welke wijze dan ook, in verband gebracht kan worden met strafbare activiteiten of activiteiten die een juiste werking van het systeem trachten te verhinderen of bemoeilijken. Financieel Comfort is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, als gevolg van dergelijke handelingen.

Artikel 7 Prijzen

Alle prijzen die door Financieel Comfort gecommuniceerd worden als vergoeding voor de verleende diensten zijn in Euro’s, tenzij expliciet anders omschreven. De betalingstermijn is uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. Indien de klant het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, behoudt Financieel Comfort zich het recht voor om, zonder dat enige ingebrekestelling vooraf nodig is, vanaf het verstrijken van de betalingstermijn, het verschuldigde bedrag te verhogen met een vertragingsrente gelijk aan de op dat moment geldende wettelijke handelsrente. Financieel Comfort kan en mag, zonder nadere kennisgeving, na het verstrijken van de betalingstermijn, buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van de hoofdsom in rekening brengen. Indien de klant niet binnen de betalingstermijn de factuur voldaan heeft, kan Financieel Comfort, zonder dat enige ingebrekestelling vooraf nodig is, haar de toegang tot het systeem ontzeggen en de dienstverlening opschorten tot het moment van betaling. De extra kosten die Financieel Comfort hiervoor moet maken zullen bij de klant in rekening gebracht worden, evenals de nog niet gefactureerde vergoeding voor het restant van de overeengekomen contractperiode. Jaarlijks kan Financieel Comfort eventuele abonnementstarieven aanpassen aan de inflatie. De klant wordt hier minimaal één maand van te voren schriftelijk van op de hoogte gebracht.

Artikel 8 Eigendomsrechten

Alle informatie die vrij beschikbaar is op de website, is eigendom van Financieel Comfort en mag behoudens toestemming niet gekopieerd of gepubliceerd worden. Alle intellectuele eigendomsrechten terzake van de website en de aangeboden informatie in de ruimste zin van het woord berusten bij Financieel Comfort.

Artikel 9 Klachten

Klachten dienen, bij voorkeur per email info@financieelcomfort.nl direct doch binnen een week gemeld te worden aan Financieel Comfort. Financieel Comfort zal zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen een week reageren.

Artikel 10 Geschillen

Op deze voorwaarden, alsmede iedere met Financieel Comfort gesloten of te sluiten overeenkomst en ieder geschil met Financieel Comfort, is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen Financieel Comfort en een bezoeker of klant zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te Rotterdam. Financieel Comfort spant zich in de privacy van haar gebruikers te beschermen. Alle privacy gevoelige informatie, die aan ons wordt verstrekt valt onder dit Privacy Statement. Financieel Comfort spant zich naar alle redelijkheid in deze informatie vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de doeleinden, zoals omschreven in het onderstaande Privacy Statement. Financieel Comfort werkt conform de vigerende Nederlandse Privacywetgeving.

Bezoekers informatie

Van alle bezoekers aan de website van Financieel Comfort worden algemene gegevens bijgehouden, zoals de gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina’s van de website of onze diensten. Het doel ervan is om de inrichting van onze website te optimaliseren. In de regel zijn deze gegevens niet tot een persoon te herleiden. Financieel Comfort maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Cookies zijn hele kleine bestanden die op de lokale harde schijf geplaatst worden. Met behulp van een cookie kan onze website herkennen wanneer een bezoeker weer langskomt. Cookies geven de mogelijkheid om te profiteren van de voordelen van de persoonlijk instellingen (zoals gebruikersnamen, wachtwoorden en zoekinstellingen), waardoor het gebruik van de diensten van Financieel Comfort versneld en verbeterd worden. De internetbrowser van de PC van de bezoeker kan eenvoudig worden ingesteld om cookies te weigeren. Dit zal echter een vertragend effect hebben op het gebruik van de site van Financieel Comfort.

Klanten registratie

Voor het verlenen van enkele diensten heeft Financieel Comfort een aantal persoonsgebonden gegevens nodig, zoals naam, telefoonnummer en e-mail adres. Deze gegevens zijn nodig om de klant te registreren en te kunnen bereiken indien dat nodig mocht zijn. De klant wordt bij het invullen van de benodigde gegevens de keuze gelaten of hij/zij akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Indien men niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden, worden de gegevens niet opgenomen in het bestand. Ingevulde gegevens of gemaakte keuzes kunnen altijd door de gebruiker aangepast worden. Het doel van deze gegevens is om het gebruik van de diensten van Financieel Comfort en haar partners zo optimaal mogelijk te maken. Financieel Comfort kan in samenwerking met haar partners klanten (laten) benaderen met aanbiedingen voor woongerelateerde producten en/of diensten.

 De partners van Financieel Comfort leveren diensten op het gebied van financiële producten, wonen, energie en/of woongerelateerde diensten en worden zeer streng geselecteerd door Financieel Comfort. Een geregistreerde klant kan en mag zich verzetten tegen de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens. Een klant kan op ieder moment besluiten de gevraagde dienstverlening te beëindigen. Indien een klant al zijn of haar persoonlijke gegevens uit de database wenst te verwijderen, dient een daartoe strekkende vraag per e-mail bericht gestuurd te worden naar: info@financieelcomfort.nl.

Links

Onze website bevat links naar de websites van onze partners en naar websites van derden. Financieel Comfort heeft geen invloed op en is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacy wetgeving van onze partners of van andere partijen. Financieel Comfort behoudt zich het recht voor het Privacy Statement aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.